กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาพุทธิพิสัยหรือสมอง

เอกสารประกอบการบรรยายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
1. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน : ภาพรวมทุกด้าน โดย
เขตตรวจ
– ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.
2. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย
– นายธัญญา เรืองแก้ว
– นางสาวชยพร กระต่ายทอง
3. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย ดร.พิธาน พื้นทอง