โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม.34 จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำขนมไทยจากสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น การทำขนมครกสมุนไพร การทำขนมเทียนสมุนไพร ฯลฯ โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ใบเตย ดอกอัญชัน ดอกกระเจี๊ยบ เพื่อให้นักเรียนรู้จักสมุนไพรพื้นบ้านที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ที่หลายหลาย และการทำขนมจากสมุนไพรพื้นบ้านนั้น เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้นักเรียนมีความสุขจากการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต