ศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่ 2 กันยายน 2558 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  ศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนวัดเตาปูน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี  เพื่อนำผลจากการศึกษาดูงานกลับมาพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียน ตามนโยบายของ สพฐ.