ต้อนรับคณะติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต มอบหมายนายกิตติ ชิณวงศ์ รักษาการแทน ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 โดยมีนายปราโมทย์ แก้วสุข ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ท่านรองสุริยัณ จันทร์ทบ ท่านรอง ผอ.สพป.ยล.3 นายสมศักดิ์ อินทจักร นายเจ๊ะเฮง มีนาและนายวัชระ จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ มาตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามบริบทและแนวทางที่ได้วางไว้ กูสารีนา ภาพ/ข่าว