กิจกรรม “ เสกสรร ปั้นแต่ง “ สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เพลิดเพลินและมีสมาธิแน่วแน่อยู่กับการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ ในกิจกรรม “ เสกสรร ปั้นแต่ง “ และหมากกระดาน สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาล กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง จิตใจ และกล้ามเนื้อมือของเด็ก ๆ

ให้เป็นไปในทางที่ดีอีกด้วย