ยุวเกษตรกร ผนวกลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม

นายวิษณุ สร้อยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร กล่าวว่า โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวเกษตรกร 9 กิจกรรม คือ กิจกรรมทำนาอินทรีย์ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว อาทิ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว บวบ กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมปลูกพืชสวน อาทิ มะม่วง กล้วยน้ำว้า มะนาว กิจกรรมเลี้ยงกบ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมเลี้ยงหมูเหมยซาน กิจกรรมเพาะพันธุ์ปลานิล และกิจกรรมแปรรูปอาหาร อาทิ ปลาส้ม กล้วยตาก เห็ดนางฟ้าทอด  โดยมีการบริหารจัดการเป็นกลุ่ม มีคณะกรรมการจากการเลือกตั้ง แบ่งกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม โดยสมาชิกสมัครเข้าร่วมกลุ่มตามความสนใจ มีการวางแผนการดำเนินงานด้านการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มดำเนินการรับผิดชอบร่วมกัน มีการแบ่งงานในแต่ละวัน และมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวัน จำหน่ายให้กับคณะครู ผู้ปกครอง และตลาดชุมชน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มยุวเกษตรกร สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เสริมสมรรถนะร่างกาย สร้างค่านิยมความเป็นไทย  มีทักษะชีวิตเผชิญปัญหาได้ทุกสถานการณ์