ครู-นักเรียน สพม.30(ชัยภูมิ) จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ชมปรากฏการณ์”สุริยุปราคา”

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ช่วงเวลา 11.30 – 14.00 น. คณะครู นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน (Active Learning) ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวน ที่ดวงจันทร์อยู่ห่างโลกจนมีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์ โดยชมผ่านกล้องดูดาวและอุปกรณ์กรองแสง โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างตื้่นเต้นและสนุกสนาน พร้อมกับได้ความรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติเอง แล้วนำมาเสนอให้ทางคณะครูได้ทราบถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกด้วย

ครู-นักเรียน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

 

ครู-นักเรียน โรงเรียนท่ามะไฟหวาน

 

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

 

โรงเรียนห้วยแย้วิทยา

 

ชาตรี ทวีนาท สพม.30 รายงาน