สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดือนมกราคม พ.ศ. 2559)

Screenshot from 2016-03-10 14:47:43บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดือนมกราคม พ.ศ. 2559)

หน่วยงานที่จัดทำ
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันเดือนปีที่จัดทำ
กุมภาพันธ์ 2559