สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558)

Screenshot from 2016-03-10 14:42:43

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558)

หน่วยงานที่จัดทำ
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันเดือนปีที่จัดทำ
มกราคม 2559