เลขาธิการ กพฐ. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมของโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักการปรับตัวมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และที่สำคัญ ต้องพัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง

 

ขอขอบคุณภาพและคลิปวิดีทัศน์ จาก ทีมงาน ปชส. สพฐ.ส่วนกลาง