เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมของโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning

(เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมของโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายละเอียดข่าวและภาพเพิ่มเติมที่ลิงค์นี้  https://www.obec.go.th/archives/154711       (ขอบคุณภาพและข่าว ทีมงาน ปชส.สพฐ.)