ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “สมใจคลายเส้น สูตรเย็น” ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร.ร.เหลืองพนาวิทยาคม สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “สมใจคลายเส้น สูตรเย็น” ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

// เมื่อเร็วๆนี้ นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  เผยว่า ร.ร.เหลืองพนาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยวิธีการให้นักเรียนได้ลงมือทำ (Active Learning) ด้วยโครงงาน “สมใจคลายเส้น สูตรเย็น ” ซึ่งเป็นโครงงานที่เกิดจากแนวคิดของนักเรียนที่เห็น บิดา-มารดาและผู้ปกครอง เหน็ดเหนื่อยจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งจากประสบการณ์ การเป็นแรงงานช่วยเหลืองานของครอบครัว เมื่อโรงเรียนเปิดโอกาสให้เสนอโครงงาน จึงมีแนวคิดนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนวดเท้ามาจัดทำเป็นโครงงาน ภายใต้ชื่อ นวัตกรรมSOMJAI model ”

โดย  S (Sport) คือ การส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา ,O (oppornity) คือ การสร้างโอกาสและทางเลือกการศึกษา ,M (Music) คือ พัฒนาศักยภาพด้านดนตรี  ,J (JOB) คือ  การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ  ที่มาของ โครงงานสมใจคลายเส้น สูตรเย็น, A  (Academic)คือ การส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ และ I  (Integrity)คือ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอนภายในโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งใน

ทั้งนี้ โครงงาน “สมใจคลายเส้น สูตรเย็น” (SOMJAI model)  แทนความกตัญญูกตเวที ตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยการใช้แรงกายของตนนวดผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนโรงเรียนได้รับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ระดับดีเด่น จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)