เอกสารประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ จากการสนับสนุนของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php และ http://mcmk.obec.go.th/ (ดังแนบ MLIC-brochure_2)

Cover

Object

Content p1

Content p2