กิจกรรมนันทนาการที่ รร.คลองทางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข