“ตุ๊กตาการบูร” ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

                               

“ตุ๊กตาการบูร” การเรียนรู้สู่อาชีพ โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พัทลุง เขต 1 ชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์นักเรียน ในวันสหกรณ์นักเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  มาตรา 74  ระบุว่า รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำงานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย  และให้มีงานทำและพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัย  และมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงานได้รับรายได้  สวัสดิการ  การประกันสังคม  และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ  และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการดำรงชีพเมื่อพ้นวัยทำงาน  รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (ราชกิจจานุเบกษา 2560 : 19) ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์  ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้วนำไปสู่สมรรถนะสำคัญ  5 ประการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ อีกด้วย  สอดคล้องกับกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2560-2574) มีเป้าหมายให้คนไทยทุกคน ทุกช่วงอายุได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้าน  และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนานักเรียนให้มีอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพและหลักสูตรด้านอาชีพ  เพื่อให้นักเรียนมีแนวอาชีพที่ชัดเจนทั้งด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัด

โรงเรียนวัดร่มเมือง  อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง  เป็นโรงเรียนนำร่องทักษะอาชีพประจำเขตพื้นที่การศึกษา เห็นความสำคัญและตระหนักในเรื่องนี้  จึงได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านอาชีพ  สอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”ของรัฐบาล คือ “การทำตุ๊กตาการบูร” โดยมีเป้าหมายเชิงคุณภาพให้นักเรียน แต่ละระดับชั้น  เห็นคุณค่าของการทำงาน  เห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ
มีเจตคติ  ทักษะพื้นฐาน  ทักษะเทคโนโลยี  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มุ่งเน้นการมีงานทำ และความคิดสร้างสรรค์  รักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งรู้ช่องทางการประกอบอาชีพในอนาคต  เป็นไปตามกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ทั้ง 5 ด้านคือ ความพอเพียง  ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบและอุดมการณ์คุณธรรม  สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

          “ตุ๊กตาการบูร” ที่โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พัทลุง เขต 1  เป็นกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ  หรือ 4 H ได้แก่ 1. ด้านสติปัญญา (Head)  2. ด้านทัศนคติ (Heart)  3. ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hand)  4. ด้านสุขภาพ (Health)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้นักเรียนมีทักษะการทำตุ๊กตาการบูร การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย (การพัฒนาด้าน HAND)
2. ให้นักเรียนฝึกคิดหาราคาต้นทุนและราคาขาย (การพัฒนาด้าน HEAD)
3. ให้นักเรียนเห็นความสำคัญและรู้คุณค่าของอาชีพในท้องถิ่นที่เป็นอาชีพสุจริต  สามารถนำไปสู่การทำมาค้าขาย (การพัฒนาด้าน HEART) 4. ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการบูรที่อยู่ในตุ๊กตา   ส่งผลต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพ (การพัฒนาด้าน HEALTH)        

          กิจกรรม “ตุ๊กตาการบูร” ได้ถูกนำไปจัดนิทรรศการในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดร่มเมือง ตำบลอ่างทอง  อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง  ระหว่างวันที่ 4 -10  พฤษภาคม 2560 เป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน  และยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์นักเรียน  ในวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 7  มิถุนายน  2560   ซึ่งสหกรณ์จังหวัดได้จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง ชั้น 2  โดยกิจกรรมพิธีเปิด นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอวิธีการทำตุ๊กตาการบูรของนักเรียนพร้อมทั้งอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของนักเรียนด้วย

“ตุ๊กตาการบูร” เป็นกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ที่ให้นักเรียนเลือกเรียน  โดยมีตัวชี้วัดสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  เช่น  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์  และสุขศึกษาและพลศึกษา  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้น ป.4 เป็นต้นไป ในการสร้างเสริมทักษะเกี่ยวกับอาชีพ ตามความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การประกอบอาชีพได้และเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนได้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ให้นักเรียนมีทักษะการทำตุ๊กตาการบูร การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย (การพัฒนา HAND) 2. ให้นักเรียนฝึกคิดหาราคาต้นทุนและราคาขาย (การพัฒนา HEAD) 3. ให้นักเรียนเห็นความสำคัญและรู้คุณค่าของอาชีพในท้องถิ่นที่เป็นอาชีพสุจริต  สามารถนำไปสู่การทำมาค้าขาย (การพัฒนา HEART) 4. ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการบูรที่อยู่ในตุ๊กตา  ส่งผลต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพ (การพัฒนา HEALTH)  สมรรถนะสำคัญที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียน

  • ความสามารถในการสื่อสาร
  • ความสามารถในการคิด
  • ความสามารถในการแก้ปัญหา
  • ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  และความกตัญญู นักเรียนสามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพได้