กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านหนองสระ

โรงเรียนบ้านหนองสระ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” มาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๙ ๑๐