กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว

โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” มาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

20150903_150517 20160712_150437 20170612_143703 1474878379663 1474878393594 1474878404148