เอกสารงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสรืมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวล่เรียน เพิ่มเวลารู้ ของ สพฐ.

ชื่อผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัย นางสุกัญญา งามบรรจง
หน่วยงาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2558 – 2559
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ คือ 1) เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ทักษะในศตวรรษที่ 21 และความสุขในการเรียนรู้)
และ3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ลิงค์นี้  http://www1.obec.go.th:8081/documents/79609