Cluster 2 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา

27 ตุลาคม 2559 @ โรงแรมโบนันซ่ารีสอร์ท เขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 โดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 บัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 ( cluster 2 ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนโครงการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนโครงการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาบุคคลากรหลัก ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มงานคือ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทั้ง 4 กลุ่มฯดังกล่าวข้างต้น รวมเขตพื้นที่การศึกษาฯ ละ 9 ท่าน จากเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในเขตตรวจราชการ ภาคกลางตอนบน 2 ( cluster 2) ซึ่งประกอบด้วย เขตพื้นที่การศึกษาฯ ในจังหวัดอ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และสพม. 5 เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่วิธีปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมโบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ระงับทุกข์ อดีตศึกษาธิการภาค 2 และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษของประธานการประชุม การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ียนเรียนรู้ของผู้เข้าประชุม ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.ลพบุรีเขต1 กิจกรรมสัมพันธ์

ภคจิรา ภาพ ข่าว รายงาน

20161027_094551 20161027_095721 20161027_103820 20161027_103828 20161027_103835 20161027_103841 20161027_103904 20161027_103911 20161027_104005 20161027_104419 20161027_104613 20161027_104636 20161027_110628 20161027_134604 20161027_134805 20161027_134900 20161027_135226 20161027_135440