กิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน

โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป.ปัตตานี เขต 2  ได้จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 4 H ตามนโยบายของ สพฐ.  ประกอบด้วย กิจกรรมการเต้นแอร์โรบิคประกอบเพลง  กิจกรรมศิลปะการตัดต่อกระดาษ กิจกรรมเรียนรู้อาหารพื้นเมือง   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ได้แสดงความสามารถ ตามความสนใจและความถนัด กล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีความสุขมาก