“ตาใครดี” โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 กิจกรรม “ตาใครดี” เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสมาธิ การสังเกตรูปลักษณ์ภายนอก การใช้ปฏิภาณไหวพริบ เรียนรู้การนับเลข การจำคำศัพท์ การละเล่นพื้นบ้าน การเคารพกติกา การทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย สร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้น (1H)