“กิจกรรมการละเล่นไทย(มอญซ่อนผ้า)” โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  “กิจกรรมการละเล่นไทย(มอญซ่อนผ้า)” สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 นักเรียนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวคือ ได้เรียนรู้การละเล่นแบบไทยสมัยก่อน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และทำให้มีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ควบคุมโดยครูจิรเสกข์ ศรีอนันตคม