“การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ” (รอบที่ 2) โรงเรียนบ้านหนองอุโลก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองอุโลก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ” (รอบที่ 2) หลังจากที่ได้รับความรู้ เทคนิค การปลูกผักเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม การดูแลบำรุงรักษา การเก็บผลผลิต การจัดการกับผลิตเพื่อจัดจำหน่าย การจำหน่ายผลผลิต จำหน่ายให้คณะครู นักเรียน ชาวบ้าน และร้านค้า เป็นการต่อยอดเป็นอาชีพเสริม เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาองค์รวมทั้ง 4 H (รับผิดชอบกิจกรรมโดยครูวรรณชัย  เอ็นดู)