“สวยได้ด้วยมือเรา” โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรม “สวยได้ด้วยมือเรา” นักเรียนช่วยกันปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เน้นทักษะการทำงานกลุ่ม มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา