“ฝาแปลงร่าง” โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 “ฝาแปลงร่าง” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนได้รู้จักการนำวัสดุเหลือใช้มาตกแต่งเป็นของใช้ของประดับอย่างมีคุณค่า และเพิ่มมูลค่าสิ่งของ เรียนรู้จักการอดทน มีสมาธิ มีความสามัคคี การทำงานร่วมกัน ใช้ระบบประชาธิปไตย ฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 2H