การเรียนภาษาไทดำ โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม 1

การเรียนภาษาไทดำ ของนักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต  1
นักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่มุม  สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับความเมตตาจากคุณครูณัฐวุฒิ ทองดอนเอ ครูที่เกษียณอายุราชการ แต่ไม่เกษียณความรู้   แต่ยังกลับมาสอนภาษาไทดำ ซึ่งเป็นภาษาถิ่น ของไทดำ  ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่มุม  เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป