กล้วยอาบแดด โรงเรียนวัดพนมพนาวาส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ ๗๔ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนทำกล้วยตาก

ผลการดำเนินกิจกรรมเด็กพอใจในผลงานของตนเองมีความกระตือรือร้นขึ้นเป๋นทวีคูณเพื่อความสำเร็จของผลงาน