“เรียนรู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” ร.ร.วัดวังฆ้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

1 2 3 4 5 71122

กิจกรรม ลดเวลา เรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนวัดวังฆ้อง สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน (Hands) ทำให้ นักเรียน ชั้น ป.1 ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ และมีความภาคภูมิใจแก่ตนเอง สร้างรายได้ระหว่างเรียน รวมถึงความมีน้ำใจในการทำงานเป็นทีมของนักเรียน