“การทำพวงมโหตร” โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “การทำพวงมโหตร” สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และม.2 นักเรียนได้ฝึกทักษะด้าน (hand)การฝึกปฏิบัติการพับ การตัดที่ทำให้เกิดลาย พร้อมการเรียงลำดับสีให้ออกมาสวยงาม….นักเรียนมีความตั้งใจมาก