“บัวลอยสามสี” ของชั้นป.3โรงเรียนวัดหนองกระพี้ สพป.นครปฐม เขต 1

ลดเวลาเรียน รร (1) ลดเวลาเรียน รร (2) ลดเวลาเรียน รร (3) ลดเวลาเรียน รร (4) ลดเวลาเรียน รร (5) ลดเวลาเรียน รร (6) ลดเวลาเรียน รร (7) ลดเวลาเรียน รร (8) ลดเวลาเรียน รร (9) ลดเวลาเรียน รร (10) ลดเวลาเรียน รร (11) ลดเวลาเรียน รร (12) ลดเวลาเรียน รร (13) ลดเวลาเรียน รร (14) ลดเวลาเรียน รร (15) ลดเวลาเรียน รร (16) ลดเวลาเรียน รร (17) ลดเวลาเรียน รร (18) ลดเวลาเรียน รร (19) ลดเวลาเรียน รร (20) ลดเวลาเรียน รร (21)“บัวลอยสามสี” ของชั้นป.3โรงเรียนวัดหนองกระพี้ สพป.นครปฐม เขต 1

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “บัวลอยสามสี”  ของนักเรียนชั้นป.3โรงเรียนวัดหนองกระพี้ สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณลออง พันธ์ออง และผู้ปกครองนักเรียนคุณเยาวรัตน์ ผิวกำพล คุณมินทร์ พุธหมวก มาให้ความรู้และฝึกให้นักเรียนได้หัดทำ    นักเรียนยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพระหว่างเรียน และเป็นอาหารกลางวันได้