ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำเว็ปไซต์ลดเวลาเรียนฯ “

9-11 มีนาคม 59 น.ส.ภคจิรา จันทร์แดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ พัฒนาเว็ปไซต์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ณ โรงแรมทองธาราวิเวอร์วิว กทม. โดยมีท่าน ผอ. สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

โครงการ พัฒนาเว็ปไซต์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดขึ้นเพื่่อให้มีพื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการแสดงกิจกรรมต่างๆในโครงการลดเวลาเรียนฯ เพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียนได้ศึกษาหาความรู้และต่อยอดโครงการและประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเองได้

ภคจิรา รายงาน
ขอขอบคุณภาพจากเครือข่ายฯ