สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมปฏิบัติการ   โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย  “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”   ณ สวนปาล์ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม   ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนา ทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”   โดยมีสถานศึกษาแกนนำ 55    ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้     โดยใช้หลักสูตรการเสริมสร้างวินัย 5 ประการ  (The Five Disciplines)     หลักสูตรการผลิตสื่อการนิเทศ โดยใช้สมาร์ทโพน และหลักสูตรการสัมมนาปฏิบัติการถอดบทเรียน(AFTER ACTION REVIEW) ถือเป็นกระบวนการพัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นกระบวนการหนึ่งที่มุ่งให้ผู้บริหารมีทักษะการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู๋นำโรงเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา          เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    สิ่งที่คาดหวังจากการอบรม ผลการนำไปใช้ ปัญหา อุปสรรค  ในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา   เพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาภายในองค์กรแบบยั่งยืนเพื่อสอดคล้องการกับการพัฒนาการศึกษาในศตรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  1 (3) 1 (5) 1 (6) 1 (9) 1 (16) 1 (20) 1 (29) 1 (31) 1 (32) 1 (33) 1 (34) 1 (36) 1 (42) 1 (47) 1 (48) 1 (50) 1 (53) 1 (54) 1 (62) 1 (75) 1 (76) 1 (84) 1 (89) 1 (95) 1 (101) 1 (102) 1 (103)