ประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา : นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลการเรียน โดยผู้เข้าประชุมเป็นครูวิชาการโรงเรียนรัฐและเอกชนบางส่วน จำนวน 135 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่ระดับสูงของทักษะ 4 ด้าน (ด้านพุทธืพิสัยหรือการคิดวิเคราะห์Head,ด้านจิตพิสัยหรือคุณลักษณะและจิตใจHeart,ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะการปฏิบัติ Hand ,ด้านสุขภาพพลานามัย Health) และสอดคล้องกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (ภาพ : เบญจา พันธุ์ทอง/ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)