การเรียนรู้สู่โลกสามมิติ โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกสามมิติ คิดประดิษฐ์แว่นตาสามมิติ บูรณาการการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์ การหักเหของแสง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์การสืบค้นข้อมูลความรู้ในการประดิษฐ์ พัฒนาทักษะ 4 H ในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้าน Head คือ การเรียนรู้จักตนเอง และบริหารจัดการตนเอง ซึ่งต้องอาศัย ทักษะความคิดด้านต่าง ๆ เช่น คิดวิเคราะห์  วิจารณ์ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ 9ฯ9 รู้จักการตั้งเป้าหมาย การวางแผน การริเริ่ม และการจัดการอุปสรรค ด้าน Heart คือการเรียนรู้ การดำรงอยู่ ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งต้องอาศัยทักษะเรื่องการสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ การจัดการ กับความขัดแย้ง การยอมรับ ความแตกต่างของผู้อื่น การเห็นใจผู้อื่น มีเมตตา มีความยืดหยุ่น ด้าน Hands คือ การเรียนรู้ ที่จะให้ หรือทำให้เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยทักษะเรื่อง การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การต่อรอง การบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์กร และสุดท้าย ด้าน Health คือ การเรียนรู้ ที่จะอยู่อย่างแข็งแรง ปราศจากโรคภัยซึ่งต้องอาศัยเรื่อง การมีวินัยในการเลือกบริโภค การออก กำลังกาย การพักผ่อน การเคารพตนเอง การจัดการความเครียด

ภาพโดย ครูอนุรักษ์ เหลืองวิไล และครูกรรณิกา แก่นศิริ
ข่าวโดย ครูสาวิตรี เปาวะสันต์
สถานที่  โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2