รำวงมาตรฐาน โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมนาฎศิลป์ ฝึกการรำวงมาตรฐาน ตามแบบฉบับไทย ๆ เรา เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย พัฒนาทักษะกระบวนการ 4 H ทั้ง Head คือ การเรียนรู้จักตนเอง และบริหารจัดการตนเอง ซึ่งต้องอาศัย ทักษะความคิดด้านต่าง ๆ เช่น คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ ฯลฯ รู้จักการตั้งเป้าหมายการวางแผน การริ่เริ่ม และการจัดการอุปสรรค Heart คือการเรียนรู้ การดำรงอยู่ ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งต้องอาศัยทักษะเรื่องการสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ การจัดการ กับความขัดแย้ง การยอมรับ ความแตกต่างของผู้อื่น การเห็นใจผู้อื่น มีเมตตา มีความยืดหยุ่น และ  Health คือ การเรียนรู้ ที่จะอยู่อย่างแข็งแรง ปราศจากโรคภัยซึ่งต้องอาศัยเรื่อง การมีวินัยในการเลือกบริโภค การออก กำลังกาย การพักผ่อน การเคารพตนเอง การจัดการความเครียด

ภาพโดย ครู กัญญาณี สาเกผล
ข่าวโดย ครูสาวิตรี เปาวะสันต์
สถานที่  โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2