ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กล้วยฉาบ สามรส ณ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป.บุรีรัมย์ 1

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล โดยผู้อำนวยการนายศักดิ์ศิริ  บุตรเกิ่ง และคุณครูศรวิษฐา สุระวรรณะ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนใจ “กล้วยฉาบ สามรส” โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียรู้ด้วยวิถีชีวิตอย่างมีคุณค่า นำทรัพย์กร ในท้องที่มาเรียนรู้ และเพิ่มมูลค่า และนำไปสู่อาชีพ