แม้ไม้มวยไทยในตาราง 9 ช่อง ที่โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พัทลุง เขต 1

แม่ไม้มวยไทยในตาราง ๙ ช่อง ประกอบเพลงค่านิยม ๑๒ ประการ ที่โรงเรียนวัดร่มเมือง

 “กิจกรรมแม่ไม้มวยไทย ในตาราง ๙ ช่อง ประกอบเพลง ค่านิยม ๑๒ ประการ” ของโรงเรียนวัดร่มเมืองวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสุขภาพ (Health) เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสมอง (Head) เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจ (Heart) ซึ่งจัดช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โดยหลักการแล้วท่าแม่ไม้มวยไทย เป็นท่าที่สามารถนำมาใช้ในการทำกายบริหาร และการออกกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแม่ไม้มวยไทย จะมีส่วนช่วยให้เด็กมีการพัฒนาที่สำคัญ ๔ ประการ คือ การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ในกิจกรรมนี้จะเน้นที่การพัฒนาทางด้านร่างกาย

สำหรับตาราง ๙ ช่อง มีที่มาจาการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้คิดค้นวิธีการออกกำลังกายง่ายๆ ในพื้นที่จำกัด โดยเคลื่อนไหวร่างกาย ในตาราง ๙ ช่อง  ตาราง ๙ ช่องมีความสะดวกในการออกกำลังกายในพื้นที่เล็กๆ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เตรียมอุปกรณ์อาจเป็นกระดาษหรือแผ่นไม้ก็ได้ตามความสะดวก ขนาด ๗๕ เซนติเมตร X ๗๕  เซนติเมตร หรืออาจจะมีขนาดเล็กกว่านี้เล็กน้อย แล้วแบ่งออกเป็น ๙ ช่องเท่าๆ กัน เขียนตัวเลข ๑ – ๙ ลงในช่องแต่ละช่อง จากช่องล่างสุดเรียงจากซ้ายไปขวา เพียงแค่นี้เราก็จะได้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายแบบใหม่ ในแต่ละท่าของการเล่นตาราง ๙ ช่องนี้จะใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติประมาณ  ๑๐ – ๑๕ วินาทีต่อรอบ และต้องมีการฝึกซ้ำ ๓ – ๕ รอบ โดยมีการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่สำคัญเป็นแบบ ๓ มิติ คือ ซ้าย-ขวา,หน้า-หลัง และบน-ล่าง เท่านั้นเอง  ตาราง ๙ ช่อง เป็นการออกกำลังการที่ผสมผสานการเคลื่อนไหวประกอบกับจังหวะดนตรีเพื่อออกกำลังกายแบบแอโรบิก แม่ไม้มวยไทย รำเซิ้ง รำฟ้อน ลีลาศ และเต้นรำเพื่อสุขภาพได้ นอกจากนั้นยังเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลินได้เป็นอย่างดี

ทั้งแม่ไม้มวยไทยและตาราง ๙ ช่อง จะเน้นการพัฒนาสุขภาพ (Health) สอดคล้องกับ หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต  ในเรื่องการสร้างเสริมสมรรถนะทางกาย และนอกจากนั้น การใช้ตาราง ๙ ช่อง ยังมีส่วนในการช่วยพัฒนาสมอง (Head) สอดคล้องกับ หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ในเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา และสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำหรับเพลงค่านิยม ๑๒ ประการ ได้นำมาประกอบเพื่อใช้เป็นจังหวะการทำกายบริหาร และการออกกำลังกาย ค่านิยม ๑๒ ประการ ซึ่งประกอบด้วย ๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒)ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  ๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  ๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ๗) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย ๘) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  ๙) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ ๑๐) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ  ๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์

รวมทั้งได้เล็งเห็นว่า ค่านิยม ๑๒ ประการ มีความสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนในด้านการพัฒนาจิตใจ จึงได้นำเพลงค่านิยม ๑๒ ประการ มาใช้ประกอบกิจกรรม  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นจังหวะการออกกำลังกาย และเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก จดจำ และนำไปใช้ได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งในโอกาสต่อไป ค่านิยม ๑๒ ประการ จะเน้นพัฒนานักเรียน  ในหมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม หรือ พัฒนาจิตใจ (Heart) ในเรื่องปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก ต่อการทำประโยชน์ต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน กตัญญู) และปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้ง ๘ ข้อ อันได้แก่  ๑) รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ๒) ซื่อสัตย์สุจริต  ๓) มีวินัย  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทำงาน  ๗) รักความเป็นไทย  ๘) มีจิตสาธารณะ
 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

                กิจกรรมแม่ไม้มวยไทย ในตาราง ๙ ช่อง ประกอบเพลง ค่านิยม ๑๒ ประการ ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมกายบริหารเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของตนเอง เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถอธิบาย แปลความ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถมีมุมมองที่หลากหลาย เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น การนำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนนำเสนอความเข้าใจแก่ผู้อื่นและความเข้าใจตนเอง