การทำนาปลูกข้าว “นาโยน” โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม.37

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) จัดกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว
“นาโยน” ซึ่งเป็นการทำนาที่สามารถควบคุมข้าววัชพืชและวัชพืชทั่วไปได้เป็นอย่างดี โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้  โดยมี นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ ได้ร่วมแรงร่วมใจปลูกข้าว ณ บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนเวียงเทพวิทยา ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนองนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนที่ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษาได้แก่ ด้านพุทธิศึกษา
(Head) ด้านจริยศึกษา (Heart) ด้านหัตถศึกษา (Hands) และด้านพละศึกษา (Health)

สุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพม.37  (ข่าว/ภาพ)

S__11796504 S__11796507 S__11796508 S__11796509 S__11796510 S__11796511 S__11796512 S__11796513 S__11796514