กิจกรรมนาโยนที่โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115

 

เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม  2559 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกสอนโดยนายสมศักดิ์ สุทธการ  ในการจัดกิจกรรมการปลูกข้าวแบบโยนกล้าครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาใน 4 H นี้ Head : กิจกรรมพัฒนาสมอง ฝึกให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบวิธีการปลูกข้าวโดยวิธีการดำนากับวิธีการโยนกล้า ในเรื่องของการคิดคำนวณพื้นที่การปลูก เวลาที่ใช้  ความคุ้มค่าหรือคุ้มทุน ข้อดีข้อเสียของการปลูกเพื่อนำมาเปรียบเทียบและสรุปผล Heart : กิจกรรมพัฒนาจิตใจ นักเรียนตระหนักและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัดและคุ้มค่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้บทบาทของตนเอง Hand  :กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ/ทักษะชีวิต นักเรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ได้ทำงานประสากันเป็นทีม เชื่อมโยงจากที่นักเรียนเรียนรู้วิธีการปลูกข้าว ขั้นตอนการปลูกข้าว  ในบทเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพฯ นำมาสู่การได้ลงมือทำ และHealth : กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ  นักเรียนเรียนได้การออกกำลังกาย ได้เคลื่อนไหวพร้อมกับการเรียนรู้  โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องสุขภาพของตนเอง การมีวินัยในเรื่องของการบริโภค ได้รับประทานข้าวที่นักเรียนปลูกเอง

107793

107794

107795

107796

107797

107798

107799

107800

107801

IMG_9897

IMG_9901

IMG_9930