บ้านดินสร้างจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

บ้านดินสร้างจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ฝึกสอนโดย นายณัฐพล ดำนงค์ โดยได้ไปศึกษาดูงานบ้านดินต้นแบบ ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
แล้วให้นักเรียนแกนนำถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านดินให้กับนักเรียนที่ร่วมโครงการ โดยในช่วงแรกนำบล็อกดินที่ได้ไปสร้างเตาเผาถ่านพร้อมผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อนำไปใช้ฉีดกำจัดศัตรูพืช