“การเรียนรู้อาเซียนศึกษาบูรณาการ” โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 5 กรกฏาคม 2559 จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษาบูรณาการ” ( วิชาสังคม + วิชาศิลปะ) เน้นด้านการเรียนรู้ ปฎิบัติจริง และด้านสติปัญญา ” Hand & Head ” ครูผู้สอน : ครูพรพิมล สงวนทรัพย์

ภาพ : ครูพรพิมล สงวนทรัพย์
ข่าว : ครูภคปภา
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2