“ต้นไม้ไร้ดิน” โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรม “ต้นไม้ไร้ดิน” บูรณาการการเรียนรู้รายวิชา
1. วิชาภาษาไทย ได้เรียนรู้ชื่อต้นไม้ต่าง เช่น ออมนาก พัดโบก,พลูด่าง เป็นต้น
2. วิชาคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับจำนวน การตวง
3. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ,การเพาะชำต้นไม้ และวิธีการปลูกต้นไม้
4. วิชาศิลปะ เรียนรู้การผสมสีและการเลือกใช้สี
5. วิชาวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การทดลองการดูดซึมโดยใช้ดินวิทยาศาสตร์
กิจกรรมนี้ พัฒนาด้าน Head คือ การเรียนรู้จักตนเอง และบริหารจัดการตนเอง ซึ่งต้องอาศัย ทักษะความคิดด้านต่าง ๆ เช่น คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ 9ฯ9 รู้จักการตั้งเป้าหมาย การวางแผน การริเริ่ม และการจัดการอุปสรรค
ด้าน Heart คือการเรียนรู้ การดำรงอยู่ ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งต้องอาศัยทักษะเรื่องการสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ การจัดการ กับความขัดแย้ง การยอมรับ ความแตกต่างของผู้อื่น การเห็นใจผู้อื่น มีเมตตา มีความยืดหยุ่น
ด้าน Hands คือ การเรียนรู้ ที่จะให้ หรือทำให้เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยทักษะเรื่อง การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การต่อรอง การบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์กร
ด้าน Health คือ การเรียนรู้ ที่จะอยู่อย่างแข็งแรง ปราศจากโรคภัยซึ่งต้องอาศัยเรื่อง การมีวินัยในการเลือกบริโภค การออก กำลังกาย การพักผ่อน การเคารพตนเอง การจัดการความเครียด

ภาพถ่าย : ครูอุมาภรณ์ สายบุ่งคล้า
ข่าว : ครูสาวิตรี เปาวะสันต์
สถานที่ : โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2