โครงงานคุณธรรม ร.ร.วัดวังฆ้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

กิจกรรมลดเวลา เรียนเพิ่มเวลารู้ ด้วยโครงงานคุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สอดคล้องกับ Heart พัฒนาด้านจิตใจ โดยนักเรียน ช่วยกันคิดโครงงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน เช่น โครงงาน อ๊ะ!อ๊ะ! อย่าลอกการบ้านเพื่อน ซึ่งนักเรียนรวมกลุ่มกันหาวิธีการแก้ปัญหา ส่งผลให้เกิดคุณธรรมอัฒลักษณ์ ในโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยม