“ร่วมสืบทอด!!..พิธีเทหล่อเทียนพรรษา” รร.บ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2

***โรงเรียนบ้านยางขาม อ.จุน จ.พะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านยางขามร่วมพิธีเทหล่อเทียนพรรษา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา เพื่อนำไปถวายวัดในเขตตำบลห้วยยางขาม จำนวน 9 วัด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2559 ในครั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 57 คน

***ในการจัดกิจกรรมนี้ นักเรียนและคณะครูได้ร่วมใจสืบสานประเพณีเทหล่อเทียนพรรษาเพื่อตรียมไว้ทอดถวายให้กับทุกวัดที่มีในตำบล ในช่วงวันเข้าพรรษาที่จะถึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ดำเนินรอยตามจารีตประเพณีอันดีงามที่ควรหวงแหนและควรสืบทอดต่อไป เป็นการปลุกจิตสำนึกนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ให้หันมาลด ละเลิก อบายมุข ชวนกันเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมร่วมกันให้มากขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นการสร้างความรักความสามัคคีอันดีงามระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

คุณครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
ครูนฤมล สุขใสบลย์
ครูไฉน ไชยมงคล
ครูเอมพิกา ใจกล้า
ครูปิยะวุฒิ โนขัติมา
ครูนุชศิริ สุวรรณกุล

(ข่าว-ดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2)

ร่วมหล่อเทียนพรรษา_4389 ร่วมหล่อเทียนพรรษา_8059 ร่วมหล่อเทียนพรรษา_8992 ร่วมหล่อเทียนพรรษา_2504