เสริมสร้างทักษะ “ห้องเรียนช่างเสริมสวย” โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

S__48848972 S__48848973 S__48848974 S__48848980 S__48848984 S__48848986โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) จัดกิจกรรม “ห้องเรียนช่างเสริมสวย” ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ รู้จักการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม ได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด และนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้