ภาษาดอกไม้ให้พ่อแม่ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ

โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ภาษาดอกไม้ให้พ่อแม่” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 กิจกรรมภาษาดอกไม้ให้พ่อแม่ เป็นกิจกรรมที่เสริมความรักความเข้าใจในพื้นฐานครอบครับระหว่างพ่อแม่กับลูกซึ่งมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน ในด้านทัศนคติ Heart สอนโดย นางแสงเดือน สั่งสอน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

(นงค์นุช ประดับ/ภาพ-ข่าว)j2

j5

j6

j7)