ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “การเลี้ยงไก่ไข่” ที่โรงเรียนบ้านหินวง สพป.ชลบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหินวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  3 ( สพป.ชลบุรี เขต 3) จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  “การเลี้ยงไก่ไข่ ” สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 กิจกรรมนี้เน้นพัฒนาด้านสติปัญญา (Head) เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการปฏิบัติและทักษะชีวิต เพื่อ ส่งเสริม  พัฒนา  ปลูกฝัง  ให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รักการทำงาน  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ (เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านหินวง  : ภาพ / ปิ่นเพชร  แช่มช้อย : ข่าว)