หอคอยกระดาษ2 โรงเรียนบ้านพาดหมอน สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม วันนี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว จากการที่คุณครูให้นักเรียนกลับไปคิดและออกแบบหอคอยกระดาษของกลุ่มตัวเองโดยสัปดาห์นี้มีโจทย์อยู่ว่าต้องนำไข่ไก่ตั้งอยู่บนยอดของหอคอยให้ได้โดยไม่ตกลงมา ซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับ HEAD เพราะเด็กๆได้เกิดกระบวนการคิด การออกแบบหอคอยกระดาษของกลุ่มตนเอง การมีความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ HEART คือเด็กๆได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ HAND คือเด็กๆได้เรียนรู้การลงมือปฏิบัติจริงซึ่งต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี และสามารถสร้างหอคอยกระดาษโดยมีไข่ไก่วางอยู่บนยอดหอคอยได้

ภาพ/ข่าว : นายเจน เกิดโพชา ผอ.รร.บ้านพาดหมอน
สถานที่ : โรงเรียนบ้านพาดหมอน  อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2