กิจกรรมช่างตัดผมนักเรียนชาย-หญิง โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม.31

h276

นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพร ศรีโคตรโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุดมศักดิ์ กาจสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะครูร่วมกันจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กิจกรรมช่างตัดผมนักเรียนชาย- หญิง นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔ คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กิจกรรมช่างตัดผมนักเรียนชาย-หญิงจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการตัดผมนักเรียนชาย-หญิง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ให้มีทรงผมนักเรียนที่ถูกต้อง เมื่อนักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะแล้ว นักเรียนสามารถออกบริการให้กับบุคคลในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการได้ โดยการตัดผมไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยนักเรียนออกบริการตัดผมนักเรียนฟรี