“หอคอยกระดาษ” รร.บ้านพาดหมอน สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม วันนี้ “หอคอยกระดาษ” คุณครูให้นักเรียนจับกลุ่ม 6 คน และ คุณครูแจกกระดาษหนังสือพิมพ์ กลุ่มละ 6 แผ่น และเทปกาวใสกลุ่มละ 1 ม้วนเล็กๆ จากนั้นให้นักเรียนสร้างหอคอยแบบใดก็ได้จากกระดาษหนังสือพิมพ์โดยมีข้อจำกัดว่าจะต้องทำให้สูงและแข็งแรงสามารถตั้งอยู่ได้โดยไม่ล้มลงมา ซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับ HEAD เพราะเด็กๆได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการฝึกการวางแผนในการทำงาน และสอดคล้องกับ HEART คือ เด็กๆเรียนรู้การดำรงอยู่ร่วมกับผู้อื่นซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ HAND คือ การเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งต้องอาศัยทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คณะ

ภาพ/ข่าว : นายเจน เกิดโพชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพาดหมอน
สถานที่ : โรงเรียนบ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2